Associate Operations

Wij zijn op zoek naar een medewerker voor de afdeling Operations. De afdeling bestaat uit 5 secties namelijk Operations ITS (1); Treasury Back-office (2); Operations Loans (3), Operations Retail Services & Savings (RSS) (4) en Central Registry (5) met in totaal 9 medewerkers.
De belangrijkste verantwoordelijkheden van de bovengenoemde secties zijn onder andere;
Operations ITS is voornamelijk verantwoordelijk voor handelsfinancieringstransacties, waaronder Letters of Credits, Letters of Guarantees, Documentary Collections, inkomende/uitgaande (internationale) betalingen.
Treasury Back-Office is voornamelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van Fx, Swap, Options, Money Market, Security transacties en betreffende wettelijke rapportage.
Operations Loans is voornamelijk verantwoordelijk voor zakelijke- , bank- , syndicaat- , retail- en hypothecaire leningen.
Operations Retail Services & Savings (OPS-RSS) is voornamelijk verantwoordelijk voor het openen, aanhouden en opheffen van Spaar- en Depositorekeningen. Onder de verantwoordelijk van OPS-RSS valt ook de Call Center en DHB Net Banking.
Central Registry is voornamelijk verantwoordelijk voor het invoeren van nieuwe klanten in het systeem van de Bank, bijhouden en archivering van klantendossiers.

Wat houdt het werk in:
De medewerker Operations is verantwoordelijk voor de dagelijkse transacties van de secties en volgt de instructies van zijn/haar sectiemanagers op. Hij/zij beantwoordt inkomende telefoons en e-mails van spaarklanten en potentiële nieuwe klanten. Daarnaast zal hij/zij de volledige verantwoordelijkheid nemen voor alle operationele activiteiten van de afdeling en de dagelijkse taken correct en onmiddellijk uitvoeren in overeenstemming met de procedures van de Bank, de afdeling manual, wet- en regelgeving en volgens de instructies van de sectiemanagers of afdelingshoofd.

Wat zijn de verantwoordelijkheden:

 • Invoeren van particuliere- , zakelijke- en bankklanten in het systeem;
 • Klantgegevens bijwerken;
 • De dagelijkse transacties van Treasury-Back Office, handelsfinancieringsproducten en betalingen van klanten invoeren;
 • Het openen en bijwerken van Spaar- en Depositorekeningen;
 • Controle van inkomende betalingsberichten die handmatig moeten worden verwerkt;
 • Controle van de handtekeningen van de betalingsopdrachten van de klanten en invoer van uitgaande betalingstransacties in het systeem;
 • Interne e-mail communicatie van de afdeling opvolgen en communiceren met andere afdelingen/klanten van de Bank;
 • Beantwoorden van de inkomende telefoongesprekken van de Retail Services & Savings sectie en de telefooncentrale van de Bank;
 • Beheer van klanten in het Net Banking systeem van de Bank;
 • Communiceren met klanten per telefoon of e-mail indien/wanneer nodig;
 • Boekingen- en controles uitvoeren om te voldoen aan verschillende verantwoordelijkheden van de afdeling, zoals Nostro-boekingen, GL en securityportfolio reconciliatie;
 • Opstellen van gegevens en documenten die nodig zijn voor interne en externe auditors binnen het toezicht van de sectiemanagers;
 • Fysiek en/of digitaal archiveren van documenten, instructies, gegevens die onder de verantwoordelijkheid van de afdeling vallen.

Deze functie vereist van jou:
Kennis: HBO, MBO gerelateerde administratieve studies of boekhouding, kunnen werken met MS Office producten.
Ervaring: Minimaal 1 jaar ervaring in een soortgelijke baan bij een financiële instelling verdient de voorkeur.
Talen: Goede beheersing van Nederlands & Engels.
Vaardigheden:
• Team speler
• Dynamisch, enthousiast, leergierig. Iemand die gelooft dat details verschil kunnen maken, onderzoekt en bevraagt de logica in transacties.
• Kan werken onder een hoge mate van druk die wordt opgelegd door de frontoffices volgens hun prioriteiten of telefoons van klanten die moeten worden beantwoord door kalm te blijven en zich op de vraag te concentreren
• Systematisch en georganiseerd

Wat bieden wij?
Wij bieden een uitdagende baan in een gemotiveerd team van collega’s met de mogelijkheid tot eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling. Zowel de primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden zijn marktconform. Het salaris is afhankelijk van je opleiding en (relevante) werkervaring en is gebaseerd op de Algemene Bank CAO.

Geinteresseerd?
Je sollicitatiebrief en CV kun je sturen naar recruitmentoperations@dhbbank.com (CV in Word of PDF formaat).


We are looking for an Associate to work under Operations Department. The department consists of 5 sections namely Operations ITS; Treasury back-office transactions; Operations Loans, Operations Retail Services & Savings (RSS); Central Registry with total 9 staff members.
Main responsibilities of the above mentioned sections are including but not limited with the followings;
Operations ITS is mainly responsible for trade finance transactions including Letters of Credits, Letters of Guarantees, Documentary Collections, incoming/outgoing (international) Payments
Treasury Back-office is mainly responsible to execute with Fx, Swap, Options, Money Market, Security transactions and regulatory reporting
Operations Loans is mainly responsible for Corporate Loans, Bank loans, Syndicated loans, Retail loans and Mortgage Loans
Operations Retail Services & Savings (Ops RSS) section is mainly responsible for opening, maintenance, closure of Saving and Time Deposit accounts and responsible as first line for retail customers. Ops RSS Section also is in charge with the actions of Call Center, DHB Netbanking.
Central Registry Section is mainly responsible for introduction of new customers in the core system of our bank, customer record handling and safekeeping of customer documents.

Your responsibilities:
The Associate will manage and be responsible of the daily transactions of the sections and fulfill instructions issued by their Section Managers. He/she will be answering incoming telephones and e-mails for savings customers and potential new customers. In addition, he/she will assume full responsibility of all operational activities of the department and exercise the daily tasks correctly and immediately in accordance with the policy and procedures of the Bank, the Department’s Manual, law and regulations and as per the instructions of the Sections Managers or Head of Department.

This position requires:

 • Introduce retail, corporate, bank customers to the system.
 • Update customer’s data.
 • Input the daily transactions of treasury deals, trade finance products and customer and bank to bank payments.
 • Open savings and time deposit accounts.
 • Open deposit, loan accounts to the customers and amend the data on the accounts.
 • Check incoming payment messages that needs manual process to make the inputs.
 • Check the signatures on the instructions of the customers and input outgoing payment transactions to the system.
 • Follow up internal email communication of the department and communicate with other departments/ customers of the Bank.
 • Answering the incoming telephone calls of the Retail Services and the telephone central of the Bank.
 • Manage customers in Net-Banking system of the Bank.
 • Communicate with customers by phone or e-mail if/when necessary.
 • Execute bookings and make controls to comply with several responsibilities of the department such as Nostro bookings, GL and security portfolio reconciliations.
 • Prepare data and documents that are required by internal and external auditors within the supervision of the section managers.
 • Physically and / or digitally archive documents, instructions, data that are within the responsibility of the department.

Your qualities:
Knowledge: HBO, MBO related administrative studies or accounting, be able to work with MS Office products.
Experience: At least 1 year experience on a similar job in a financial institution is preferable.
Languages: Dutch & English are required

Skills and ability:
· Team player
· Dynamic and enthusiastic to learn various subjects and who believes details create difference, investigates and question the logic instead of taking things for granted
· Can work under high level of stress enforced by the front offices as per their priorities or customer calls which should be answered by remaining calm and focusing on the question
· Systematic and organized

What do we offer?
We offer a challenging job in a motivated team of colleagues with the opportunity for personal input and personal development. Both the primary and secondary employment conditions are in line with the market. The salary depends on your education and (relevant) work experience and is based on the Collective Labour Agreement for Banks.

Interested?
You can send your letter of application and CV to recruitmentoperations@dhbbank.com (CV in Word or PDF format).